OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA

PŘÍRODA ••• KRAJINA ••• MĚSTO ••• VÝPRAVY ••• ZBYTEK


Ochrana přírody

Ochrana památných stromů (Škrabalová J., 2004)

Podle platných právních předpisů jsou obecně chráněny všechny dřeviny před poškozováním a ničením a jejich kácení je možné až na výjimky na základě povolení orgánu ochrany přírody. 
   Mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí může orgán ochrany přírody vyhlásit svým rozhodnutím za památné stromy. Význam takového stromu může být v jeho věku, vzrůstu, estetickém působení (jako krajinné dominanty), vzácnosti druhu dřeviny či v jeho vazbě na historické události. 
   Významné stromy byly do roku 1992 většinou chráněny v kategorii „chráněný přírodní výtvor“ nebo „chráněná přírodní památka“, podle nového zákona pak byla zavedena kategorie „památný strom“. Lze říci, že téměř všechny stromy skutečně výjimečného významu v národním měřítku byly již chráněny před tímto datem. Ochrana těchto stromů směřuje k jejich  co nejdelšímu zachování.
   Od roku 1992 bylo za památné stromy vyhlášeno množství stromů mladší věkové kategorie, které je třeba chránit a ošetřovat, aby se mohly dožít svého plného působení a vysokého stáří. Kompetentními orgány ochrany přírody k vyhlašování památných stromů jsou v současné době pověřené obecní úřady.
   Každý památný strom má ochranné pásmo (buď zvlášť vymezené nebo zákonné), ve kterém je zakázána pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba a terénní úpravy.  Vyhlášením ochrany památného stromu je znemožněno vydání povolení k jeho pokácení bez předchozího zrušení ochrany.
   Péče o dřeviny je povinností vlastníků pozemků, na kterých dřeviny rostou. V případě památných stromů lze na jejich odborné ošetření, které bývá finančně náročné a které lze provést jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, čerpat dotace poskytované Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu. Údaje o památných stromech jsou shromažďovány v ústředním seznamu ochrany přírody, jehož vedením je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze
.

Přehled památných stromů na Sokolovsku
- stromy v území pověřené obce

Topol u Zámeckého parku (Sokolov) - Výrazná dominanta v rušné části města poblíž křižovatky u   Městského  úřadu Sokolov. Jedná se o topol černý (Populus nigra) s obvodem kmene 539 cm a výškou 28 m. Strom je chráněn od roku 1984. Stáří stromu je odhadováno na cca 100 let. Topol je průběžně ošetřován (konzervace centrální dutiny, redukční řez v koruně) a jsou prováděny zkoušky statiky. V únoru 2011 byl na základě nevyhovujících tahových zkoušek z bezpečnostních důvodů pokácen.

Dub na Novině (Sokolov) - Dub letní Quercus robur s obvodem kmene 390 cm a výškou 21 m se nachází na okraji pastviny v osadě Novina. Je jedním z nově vyhlášených památných stromů – jeho ochranu vyhlásil Městský úřad Sokolov v roce 2001. Strom je působivou soliterou s typicky utvářenou korunou a tvoří krajinnou dominantu s perspektivou dosažení vysokého stáří. Současné stáří je odhadováno na 200 let.

Jirákova lípa (Dolní Nivy) - Lípa velkolistá Tilia platyphyllos se nachází v obci Dolní Nivy. Její stáří je odhadováno na 500 let. Obvod kmene činí 722 cm, výška stromu je cca 26 m. Strom je chráněn od roku 1984.

Jilmy u Hřebenů (Josefov) - Dva mohutné exempláře jilmu horského (drsného) Ulmus montana (glabra), které jako jedny z mála nepodlehly hromadnému úhynu jilmů způsobenému tracheomykózním onemocněním tzv. grafiózou jilmů, se nacházejí u staré polní cesty z Hřeben do Krajkové. Stromy jsou významné svým vzrůstem a věkem a tvoří krajinnou dominantu.Obvody kmenů činí 317 a 453 cm, výška je 28 m. Stáří je odhadováno na 200 let. Stromy byly vyhlášeny za památné Městským úřadem Sokolov v roce 2001. Jeden z jilmů v roce 2004 padl.

Stříbrný javor v Husových sadech (Sokolov)

Jilm pod Starou Ovčárnou (Sokolov)

Lípa u Kopeckých (Sokolov)

Zámecký dub v Chlumku (Chlumek u Dasnic)

Pasecká lípa (Březová)

Lípa u pomníčku (Hrušková)

Kaasův buk (Horní Rozmyšl)

Smrk pod Hartenberkem (Hřebeny)

Borovice u Hartenberku (Hřebeny)

Šenbauerův dub (Chlum Sv. Maří)

Borovice u Svatavy (Lomnice)

Hřebenské lípy (Hřebeny)

Kaštan v Markvarci

 

OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA •
zachyceno očima Petra Krásy
email: priroda.sokolovska@seznam.cz
© Petr Krása, 2011