OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA

PŘÍRODA ••• KRAJINA ••• MĚSTO ••• VÝPRAVY ••• ZBYTEK


11 dotazů na stav životního prostředí a postoje k němu podle názoru 50 obyvatel Sokolova

Zde jsou předloženy výsledky dotazníkového šetření necelých 50 obyvatel města Sokolova v února roku 2011. Dotazováno bylo 16 mužů od a 27 žen ve věku od 23 do 75 let. Vzorek dotazovaných svojí vzdělanostní strukturou neodpovídal složení obyvatel, 1 respondent měl základní vzdělání, 9 respondentů bylo vyučeno bez maturity, 14 mělo středoškolské a 17 vysokoškolské (porovnej s údaji o městě).

Dotazováno bylo více jak 11 zde předložených výsledků. Celkové shrnutí naleznete ve spodní části stránky.

Otázky korespondují s otázkami Českého statistického úřadu.

1.Jaká je spokojenost a životním prostředím v místě  bydliště a v
   České republice?


 


2. Jaká je spokojenost s vybranými aspekty životního prostředí v
    místě bydliště?


3. Jaké byly osobní ekologické aktivity respondentů v posledních
    5-ti letech?

 

4. Jaká je situace v ČR ve vybraných směrech chování?


 

5. Hodnocení činnosti pokud jde o ochranu životního prostředí

6. Máte dostatek informací o stavu životního prostředí České
    republiky?
7. Jaký je zájem o informace o životním prostředí?

6.              7.

8. Jaký je Váš zájem o informace, jak se šetrně chovat k životnímu
    prostředí?
9. Máte dostatek informací, jak se šetrně chovat k životnímu
    prostředí?

  

10. Jaké je chování domácností ve vybraných činnostech?

 

11. Jaký je pohled na celosvětové problémy životního prostředí?

Stručné shrnutí pohledu na stav ŽP v místě bydliště

Většina respondentů se zajímá o informace o životním prostředí, mírná nadpoloviční většina respondentů se domnívá, že životní prostředí v místě bydliště je dobré, nemá však o něm ideální informace. Jako nejlepší hodnotí dostupnost volné přírody a kvalitu pitné vody (obojí více jak 80 % respondentů).

Dotazovaní občané se téměř nepodílejí na environmentálních aktivitách, aktivní účast uvádí méně než 10 %, podporu aktivit v podobě finanční nebo manuálních prací udává cca 20 %.

Velká většina třídí odpad (jak nebezpečný, tak i běžný), vždy ho třídí téměř 80 % a často dalších 15 %. Většina nekupuje biopotraviny, což může být způsobenou vyšší cenou, nedostupností na trhu nebo nezájmem (tuto skutečnost však dotazování neřešilo).

Rovných 80 % respondentů se zajímá o to, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí a má k tomu dostatek informací.

 

Stručné shrnutí pohledu na stav ŽP v České republice

Téměř 60% se domnívá, že se Česká republika nedostatečně stará o životní prostředí, nejhůře na tom jsou nejvyšší vládní orgány (Vláda, Parlament), lépe jsou na tom samosprávy, zejména obce. Největší důvěru mají pak ekologické organizace. Avšak více jak polovina občanů neumí posoudit tuto starost.

Za největší problémy České republiky jsou považovány nezaměstnanost a ekonomická situace, situace ve zdravotnictví je až na třetím místě v závažnosti.

Většina hodnocených chování vztahovaných k ŽP je hodnocena jako špatná, v dílčích chováních si to téměř jednoznačně myslí 70-80 % občanů.

Jako závažné až velmi závažné jsou hodnoceny všechny globální (celosvětové) problémy ŽP, pouze provoz jaderných elektráren je hodnocen jako méně závažný.

Občané se domnívají, že stav ŽP v ČR je mírně horší než stav ve zbytku Evropské unie.

 

 

 

OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA •
zachyceno očima Petra Krásy
email: priroda.sokolovska@seznam.cz
© Petr Krása, 2011